Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 2 Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców: Pytanie nr 1 W branży budowlanej na rysunku nr B1.2 pn. \”RZUT PARTERU PAWILONU 3 lokalowego\” oraz na rysunku nr B.2.2 P \”RZUT PARTERU PAWILONU 2 lokalowego\” ujęta jest lokalizacja kurtyny grzewczej , natomiast brak jej w przedmiarach. Prosze o informację czy kurtyna ma byc […]

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane TBS ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 269450 – 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015

2015

Przetarg nieograniczony \”Budowa szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie. Numer ogłoszenia: 246278 – 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Dane finansowe

< p algin=\"center\">Dane finansowe < p algin=\"center\">za 2012 r. 1. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 74 507 705,11 zł 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2012 … 31-12-2012 wykazuje zysk netto w wysokości 419 340,61 zł. 3. Zysk uzyskany w całości przeznacza się na kapitała […]

Składanie deklarcji dochodwej co 2 lata

Zgodnie z umową najmu: § 8. „Najemca jest obowiązany składać Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Wynajmującego niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.” § 11. W razie: 1. Niezłożenia przez Najemcę […]

Ogłoszenie o naborze wniosków

nabór wniosków na mieszkania czynszowe. Przydział lokali mieszkalnych będzie obejmował mieszkania zwalniane przez dotychczasowych najemców.Istnieje możliwość uzyskania tytułu najmu na przydzielony lokal na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Bliższe informacje w siedzibie TBS przy ul. Toruńskiej 30/1 ; tel 552624470