Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (56 lokali mieszkalnych) na działce ewid. nr 238/2 w Kwidzynie wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, mała architektura itp.) i zagospodarowaniem przyległego terenu, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 2 decyzji o pozwolenia na budowę dla projektowanych inwestycji (dla każdego z budynków osobno – działka zostanie podzielona przez zamawiającego na dwie osobne działki) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i być możliwa do realizacji według powszechnie stosowanych technologii i procedur, ma umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie dokumenty przetargowe dostępne na stronie:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/e182f6df-932c-424b-b9fe-1f3b47046d2d

Informacja dla potencjalnych oferentów

W opisie technicznym jest błąd w pkt. 2.4 prawidłowy zapis to:

2.4.           Warunki ochrony przeciwpożarowej

  • budynek średniowysoki
  • kategoria zagrożenia ludzi ZL IV
  • garaże PM
  • droga pożarowa – jest wymagana (zgodnie obowiązującymi przepisami)

zaopatrzenie w do celów pożarowych – jak dla jednostek osadniczych