Zarządzanie zasobem TBS

Składanie deklarcji dochodwej co 2 lata

Zgodnie z umową najmu: § 8. „Najemca jest obowiązany składać Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Wynajmującego niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.” § 11. W razie: 1. Niezłożenia przez Najemcę […]