Moduł wyszukiwania

Informacje ogólne

Dane finansowe

< p algin=\"center\">Dane finansowe < p algin=\"center\">za 2012 r. 1. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 74 507 705,11 zł 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2012 … 31-12-2012 wykazuje zysk netto w wysokości 419 340,61 zł. 3. Zysk uzyskany w całości przeznacza się na kapitała […]