Składanie deklarcji dochodwej co 2 lata

Zgodnie z umową najmu:
§ 8.

„Najemca jest obowiązany składać Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Wynajmującego niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”
§ 11.

W razie:

1. Niezłożenia przez Najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa w § 8. umowy Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.
2. Złożenia przez Najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą lub uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Kwidzynie, Wynajmujący wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy użytkownik lokalu jest zobowiązany płacić Wynajmującemu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki obowiązywałby gdyby umowa nie została rozwiązana.

3. Gdy Najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające aktualną wysokość określoną w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny.

Załączniki: