Kwidzyn- Sokola 82 mieszkania

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 125144 – 2007; data zamieszczenia: 24.07.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

==============================================

W SIWZ plik \”Zestawienie kosztów\” jest załacznikiem nr 3 – Harmonogram

Zamawiający poprawia nastepujące pkt. SIWZ:

pkt.12- wadium przetargowe do dnia 21-08-2007 r. do godz. 1000 ;

pkt.15 – adres Zamawiajacego 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1;

– \”Nie otwierać przed terminiem 21-08-2007 r. godz. 1100\”;

pkt.16 – oferty nalezy składać do dnia 21-08-2007 r. do godz. 1000 ;

pkt.19 – otwarcie ofert nastąpi 21-08-2007 r. o godz. 1100 ;

Część załączników należy otworzyć za pomocą programu Total Comander.

Załączniki: