Przedłużenie terminu złożenia oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn. :”Budowa budynku mieszkalnego w Prabutach”