Dane Finansowe

Dane finansowe za 2019r.

  • Bilans sporządzony na dzień 31-12-2020r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 269 265,58 zł.
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2020… 31-12-2020 wykazuje zysk netto w wysokości 1 590 913,23zł.
  • Zysk  netto uzyskany przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w roku 2020 w wysokości 1 590 913,23 zł przeznaczono w całości na kapitał  zapasowy.