Dane Finansowe

Dane finansowe za 2019r.

  • Bilans sporządzony na dzień 31-12-2019r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 592 055,49 zł.
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2019… 31-12-2019 wykazuje zysk netto w wysokości 604 053,71zł.
  • Zysk  netto uzyskany przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w roku 2019 w wysokości 604 053,71 zł przeznaczono w całości na kapitał  zapasowy.