Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w
postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowy bez negocjacji na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16-11-2023 godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.