Władze TBS-u

Prezes Zarzadu:
mgr inż. arch. Elżbieta Wietecha-Freiherr von Münchhausen

Pelni funkcje od 01-01-1999 r.

Kompetencje Zarzadu Spólki

 1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu
 2. Do Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Handlowy, oraz zapisy umowy spółki.]

Zgromadzenie Wspólników

Kompetencje:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału dochodów na działalność określoną w art.6,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 6. podejmowaniu uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie upadłości spółki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
 9. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do spółki,
 10. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim spółki,
 12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu,
 13. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 14. podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w art. 5 ust.2 niniejszego aktu założycielskiego spółki.

Rada Nadzorcza

Sklad:

 1. Styk Janusz. – Przewodniczacy Rady Nadzorczej
 2. Skalaska Maria Czlonek Rady Nadzorczej
 3. Góralski Mirosław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kompetencje:

Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzór nad dzialalnoscia spólki, a w szczególnosci:

1a. bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia dochodów na działalność określoną w art.6, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu.

1b. przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.