ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:
Bmeters Polska Sp. z o.o.