Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego dot. wodomierzy i ciepłomierzy.

      W związku z zapytaniem jednego z oferentów co do miejsca zamontowania wodomierzy 
i ciepłomierzy informujemy, że urządzenia te będą montowane w szachtach na klatkach schodowych.