Budżet TBS s p. z o.o. w Kwidzynie

Na budżet jednostki składają się wpłaty najemców z tytułu czynszów i dotacje z Urzędu Miasta Kwidzyna

Aktywa i pasywa na 31.12.2009 r. – 72 007 776,10 zł