Majątek, którym dysponuje Spółka

Dane na 31-12-211 r.
Aktywa trwałe 66 563 281,48 zł
Aktywa razem 76 113 930,35 zł