Moduł wyszukiwania

Dane finansowe

Dane finansowe

za 2018 r.

  1. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2018r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 82 790 601,26 zł.
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2018 … 31-12-2018 wykazuje zysk netto w wysokości 520 057,38 zł.