Moduł wyszukiwania

Przedmiot działania spółki

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Dodatkowo przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2, jest:

 1. rozbiórka i burzenie pozostałych obiektów budowlanych – PKD 43.11 .Z.,
 2. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.,
 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z.,
 4. roboty związane / budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -PKD 42.21.Z.
 5. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD43.99.Z.
 6. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
 7. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.
 8. tynkowanie -PKD 43.31.Z,
 9. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
  vposadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33Z,

 10. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z.
 11. wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
 12. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
 13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68. l O.Z,
 14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 15. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z.
 16. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,,
  vdziałalność pomocnicza związane z utrzymaniem porządku w Budynkach PKD81.10.Z,
  vrealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD41.10.Z,

 17. roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.1 l .Z,
 18. roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
 19. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -PKD 42.21.Z,
 20. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
 21. roboty związane z. budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z.