Umowa SpółkiUmowa spółki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Kwidzynie

I.Postanowienia ogólne


Art.1. Piotr Wilk i Leszek Czarnobaj – obaj zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna, obaj działający w imieniu i na rzecz Miasta Kwidzyna oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie.

Art.2. Spółka używać będzie nazwy Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o. w Kwidzynie i skrótu TBS sp. z o.o. w Kwidzynie.

Art.3.

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek i spółdzielni osób prawnych

Art.4. Siedzibą spółki jest miasto Kwidzyn.

Art.5.

 1. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
 2. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.z 2000r., Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr71 z 2001r., poz. 733), ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr94 z 2001r., poz.1037) oraz postanowień niniejszej umowy spółki.

Art.6.

 1. Przedmiotem działania spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne;
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności spółki, przy czym powierzchnia zarządzanych budynków nienieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
  5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegająca na:
   1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym ;
   2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli ;
   3. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
 3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:
  1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków- PKD 45.21.A,
  2. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – PKD 45.11.Z,
  3. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G,
  4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z,
  5. wynajem nieruchomości na własny rachunek –PKD 70.20.Z,
  6. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32.A,
  7. roboty związane z fundamentowaniem –PKD 45.25.B,
  8. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – PKD 45.31.A,
  9. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – PKD 45.33.A,
  10. wykonywania instalacji gazowych – PKD 45.33.C,
  11. tynkowanie – PKD 45.41.Z,
  12. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z,
  13. posadzkarstwo , tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A ,
  14. malowanie – PKD 45.44.A,
  15. wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych –PKD 45.45.Z.
  16. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi –PKD 70.32.B.

Art.7.

 1. Spółka może zawierać z pracodawcami a także osobami prawnymi mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań
 2. Spółka może zawierać także z osobami fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będą najemcami
 3. Umowa o budowę lokali powinna określać sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej zamawiającej budowę lokali mieszkalnych w kosztach budowy tych lokali[TBS3]

Art.8. Dochody spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników, akcjonariuszy lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność określoną w art. 6.

Art.9. Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:Art.10.Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w prasie lokalnej, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art.1, ust 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.


II.ZASADY NAJMU

Art.11.

 1. Mieszkanie należące do zasobu Spółki może być wynajmowane osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkiwania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 2. Dochód gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym zawarcie umowy najmu winien być zgodny z art. 30 w/w ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz art.11a umowy spółki
 3. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w spółce są rozpatrywane przez 5 osobową komisję, składającą się z dwóch członków Zarządu Gminy na terenie, której spółka posiada lub administruje zasoby mieszkaniowe lub ich przedstawicieli, jednego przedstawiciela organu pomocy społecznej i dwóch przedstawicieli spółki.
 4. Członkami w/w komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki.
 5. Rada Nadzorcza szczegółowo określi w drodze regulaminu zasady pracy komisji o której mowa w ust.3 oraz zasady obowiązujące przy zamianie mieszkań.

Art.11a. Mieszkanie należące do zasobu Spółki może być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym jeżeli:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 2. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
  1. o 20% w gospodarstwie jednoosobowym,
  2. o 80% w gospodarstwie dwuosobowym,
  3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej ilości osób.
 3. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości , jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się loka, o którego wynajem się ubiega.

Art.11b Mieszkania w zasobach Spółki będą w pierwszej kolejności wynajmowane po spełnieniu warunków zawartych w art.11a następującym osobom:

 1. posiadającym stałą pracę na terenie powiatu kwidzyńskiego
 2. zwalniającym lokal komunalny lub miejsce na liście oczekujących na lokal komunalny,
 3. najemcom lokali komunalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ,
 4. skierowanym przez partycypantów.

Art.11c

 1. Listę osób zakwalifikowanych do najmu i listę rezerwową podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie ich w lokalu Spółki, przez miesiąc, wraz z pouczeniem o trybie zgłaszania i rozpatrywania odwołań od tych list.
 2. Ubiegający się o mieszkania w zasobach Spółki mogą składać odwołania dotyczące list w ciągu miesiąca od daty wywieszenia tych list.
 3. Odwołania od decyzji komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Spółki. Decyzje Rady Nadzorczej dotyczące odwołań są ostateczne. Po rozpatrzeniu odwołań ostateczną listę osób zakwalifikowanych do najmu w zasobach TBS wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 4. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania Zarządu Spółki do zawarcia najmu lokalu w przypadkach:
  1. niespełnienia kryteriów z art.11a w momencie zawierania umowy
  2. zmniejszenia zasobu mieszkaniowego TBS
  3. zmiany aktów prawnych.

Art.11d

 1. Zarząd Spółki dokonuje wynajmu mieszkań osobom umieszczonym na listach ostatecznych po wtórnym sprawdzeniu kryteriów z art.11a
 2. Przy ustalaniu propozycji mieszkań osobom umieszczonym na listach ostatecznych Zarząd Spółki uwzględnia – w miarę możliwości – potrzeby zgłoszone przez te osoby dotyczące lokalizacji, kondygnacji oraz innych cech mieszkania.
 3. Osoba umieszczona na liście może zrezygnować z proponowanego jej mieszkania zwracając się jednocześnie o wynajem mieszkania w późniejszym terminie, w innej lokalizacji lub na innej kondygnacji.

Spółka obowiązana jest – w miarę możliwości – uwzględnić wniosek w pierwszej kolejności, jeżeli osoba ta złoży ponowny wniosek i zechce czekać na obraną lokalizację.”

Art.11e. W kosztach budowy mieszkań mogą partycypować osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty na zasadach określonych we właściwych przepisach.

Art.12.

 1. Umowa najmu lokalu zawierana przez spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu. Maksymalną wysokość kaucji, tryb jej wnoszenia oraz tryb i warunki zwrotu regulują właściwe przepisy.


III.CZYNSZE

Art.13.

 1. Czynsze najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych spółki ustala Zgromadzenie Wspólników tak, żeby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez spółkę pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.
 2. ( skreślony)
 3. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty będą gromadzone na wydzielonych kontach w bankach. Mogą być one użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.
 4. Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych jest czynszem wolnym.
 5. Wpływ z czynszów o których mowa w ust.4, przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych spółki oraz z budową lub nabyciem mieszkań na wynajem.


IV.KAPITAŁ Towarzystwa Budownictwa Społecznego s-ka z o.o. w Kwidzynie

Art.14.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 527 900 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 170 558 (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Udziały są niepodzielne, a każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Miasto Kwidzyn obejmuje 170 558 (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, czyli 8 527 900 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) kapitału zakładowego.

Wspólnik założyciel Miasto Kwidzyn na pokrycie kosztów udziałów wnosi aporty odpowiadające następującej ilości udziałów:

 1. komputer o wartości 1.350 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) odpowiadający 27 (dwudziestu siedmiu) udziałom,
 2. komputer o wartości 4.250 zł ( cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), odpowiadający 85 ( osiemdziesięciu pięciu ) udziałom,
 3. komputer z oprzyrządowaniem o wartości 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) odpowiadający 22 (dwudziestu dwom) udziałom,
 4. komputer o wartości 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście), odpowiadający 24 (dwudziestu czterem)działom,
 5. drukarkę o wartości 400 zł (czterysta ) zł. odpowiadającą 8 (ośmiu) udziałom,
 6. samochód NYSA o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc zł, odpowiadający 20 (dwudziestu) udziałom,
 7. wartości niematerialno – prawne o łącznej wartości 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) zł, odpowiadające 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałom,
 8. własność nieruchomości położonej w Kwidzynie , przy ulicy Kościuszki nr 43 składającej się z działki gruntu nr 60/3 mającej obszaru 210 (dwieście dziesięć)m2 zabudowanej budynkiem biurowy czterokondygnacyjnym dla której to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta kw nr 28788 o wartości 131.150 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt ) zł., odpowiadająca 2.623 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy) udziałom,
 9. własność udziału wynoszącego 2/5 (dwie piąte) części w niezabudowanych działkach nr 60/5 i 59/2 mających łącznie obszaru 1.284 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery) m2 położonych w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 43, dla których to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta kw 28789 o wartości 5.400 (pięć tysięcy czterysta) zł, odpowiadającej 108 udziałom,
 10. własność niezabudowanych działek gruntu nr 159 i 160 mających łącznie obszaru 90701 m2 położonych w Kwidzynie przy ul. Sokolej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą nr 34702 o wartości 721.800,- (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset) zł, odpowiadającą 14 436 (czternastu tysiącom czterystu trzydziestu sześciu)udziałom,
 11. własność działki gruntu nr 25/2 o powierzchni 2306 m2, położonej w Kwidzynie, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 8603, o wartości 345.950,-(trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych ), odpowiadającej 6.919 ( sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnastu ) udziałom;
 12. własność działki nr 22/1 o powierzchni 97 m2, położonej w Kwidzynie, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 8603, o wartości 14.550 (czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), odpowiadającej 291 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden) udziałom;
 13. własność działki nr 21/2 o powierzchni 1614 m2, położonej w Kwidzynie objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 8603, o wartości 242.150 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), odpowiadającej 4.843 (czterem tysiącom osiemset czterdziestu trzem) udziałom;
 14. własność działki nr 36/3 o powierzchni 23 m2, położonej w Kwidzynie, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 23787, o wartości 3.450 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), odpowiadającej 69 (sześćdziesięciu dziewięciu) udziałom;
 15. własność działki nr 24/1 o powierzchni 6 m2, położonej w Kwidzynie, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 23787, o wartości 900 zł (dziewięćset złotych), odpowiadającej 18 (osiemnastu) udziałom;
 16. nieruchomość składająca się z działek nr 34/10, 14/1, nr 23/1 i nr 23/2 o powierzchni 100 m2, położona w Kwidzynie przy ulicy Piastowskiej, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 23501, o wartości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), odpowiadającej 300 ( trzystu) udziałom;
 17. nieruchomość położona w Kwidzynie, składająca się z:
 18. działki nr 61/5 o powierzchni 0,7733 ha, o wartości 209 350 zł (dwieście dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, odpowiadającej 4 187 (czterem tysiącom stu osiemdziesięciu siedmiu) udziałom;
 19. działki nr 61/18 o powierzchni 2,0912 ha, o wartości 1 055 750 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), odpowiadającej 21 115 (dwudziestu jeden tysiącom stu piętnastu) udziałom;
 20. działki nr 196/10 o powierzchni 0,1690 ha, o wartości 47 700 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych), odpowiadającej 954 (dziewięciuset pięćdziesięciu czterem) udziałom objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 37468;
 21. nieruchomość położona w Kwidzynie stanowiąca działkę nr 196/8 o powierzchni 546 m2 objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 38348, o wartości 160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiadającej 3 200 (trzem tysiącom dwustu) udziałom;
 22. nieruchomość położoną w Kwidzynie objętą księgą wieczysta Sądu Rejonowego w Kwidzynie Kw Nr 42081 o wartości 207 901 zł(dwieście jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych)

Art.15.
Wspólnik może za zgodą Zgromadzenia Wspólników wyrażoną w formie pisemnej zbyć lub zastawić pojedyncze lub wszystkie udziały.

Art.16.
Wspólnik może być zobowiązany do wnoszenia dopłat na rzecz spółki.

Wysokość jednorazowej dopłaty nie może przekraczać dziesięciokrotnej wartości udziałów. Konieczność wniesienia dopłat, ich wysokość, termin wpłaty oraz ewentualny termin zwrotu dopłaty na rzecz wspólników określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty podlegają zwrotowi, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.

Art.17.

 1. Kapitał zakładowy spółki może być podniesiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników bez zmian umowy spółki do kwoty 10 000 000 zł ( słownie : dziesięciu milionów złotych) w terminie do 2010 r.
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już objętych albo w drodze zwiększenia udziałów. podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie pieniężnej, jak i przez wniesienie aportów”.

Art.18.

 1. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały stosownie do Uchwały Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi: fundusz remontowy, na którym będą lokowane fundusze na remonty kapitalne, środki tego funduszu nie będą przeznaczone na inne cele.
 2. Fundusz inwestycyjny i remontowy będą lokowane na osobnych kontach w bankach, w których Spółka posiada swoje rachunki.
 3. Spółka może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w art. 6 ust. 2,w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.


V. WŁADZE Towarzystwa Budownictwa Społecznego s-ka z o.o. w Kwidzynie.

Art.19. Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Art.20.

 1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest również przez Zarząd w miarę potrzeb.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w art. 20 ust.2 niniejszego aktu oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd niczego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
 5. Wspólnicy posiadający co najmniej 10 % udziałów mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie winno być złożone Zarządowi na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.

Art. 21. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału dochodów na działalność określoną w art.6,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 6. podejmowaniu uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. skreślony
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
 9. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do spółki,
 10. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim spółki
 12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu,
 13. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników, 14.podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w art. 5 ust.2 niniejszego aktu założycielskiego spółki.

Art.22.

 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli Gminy Miejskiej Kwidzyn i po jednym przedstawicielu innych gmin na terenie, których działa Spółka.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 3. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

Art.23.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności jego zastępcy.
 3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
 5. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określi uchwalany przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.

Art.24.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności:
  1. bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia dochodów na działalność określoną w art.6, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  1. wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień art. 20 ust.4, niniejszego aktu założycielskiego,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
  3. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki,
  5. uchwalanie wieloletnich programów rozwoju spółki.
 3. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności:
  1. wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również u innych kredytodawców i pożyczkodawców,
  2. korzystanie z funduszu inwestycyjnego,
  3. skreślony
  4. rocznych planów finansowych,
  5. struktury i organizacji pracy,
  6. ustalania regulaminu zasad pracy komisji, o której mowa w art.11 ust.3,
  7. zasad ustalania wynagrodzeń pracowników spółki.
 4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.
 5. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu lub Przewodniczącego z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie czternastu dni od zgłoszenia wniosku.

Art.25.

 1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 3. Zarząd może ustanowić prokurentów.
 4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami spółki określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
 5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Art.26.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie a w przypadku Zarządu dwu lub trzyosobowego, dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent.

Art.27.
Do Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych, oraz zapisy niniejszego aktu założycielskiego.

Art.28.
Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Art.29.
Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Zarząd spółki.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art.30.
W sprawach nienormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Art.31.
Wypisy tego aktu można wydawać stawiającym, wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.